• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Sat Feb 20 2016
Manmatha Varsha Amavasya Tharpanam April - 2015 - April - 2016
Compiled and presented by Eshwar Gopal and Ramakrishnan (Jr) based on Vaakya Panchangam
Note: Amavasya (tharpana) Thithi falls on the day when there is a balance of 20 Naazhigai i.e. 8 hours which is calculated from sun-rise. Amavasya Tharpanam should be performed on the day when this calculation applies.
Achamanam... Sankalpam: Achuthaya Namah, Ananthaaya Namaha, Govindaya Namaha, Kesava, naaraayaNa, maadhava, govinda, vishnu, madhusoodana thrivikrama, vaamana, sridhara, hrusheekesha, pathmanabha....daamodara.........then.............suklAm baratharam ............Om bhU: + bhUrbhuvasvarom, mamopAththa, samastha dhuridayakshathvaara sri parameshwara preethathrthyam, apavithra : pavithrovA sarvAvasthAm kathobivA, yasmareth puNdareekAksham, sapAhya, abhyanthara: suchi: mAnasam vAchikam, pApam, karmnA, samupArjitham, sree rAma, smaraNenaiva, vyapohathi nasamsaya: srI rAma rAma rAma thithirvishNu: thathAvAra: nakshathram, vishNurevacha yogashcha karaNanchaiva sarvam vishNumayam, jakath, shrI govintha govintha, govintha adhyashree bhagavatha: mahA purushasya vishNorAkgyA pravarththamAnasya, adhyabhrummaNa: dhvitheeya parArththe shvetha, varAhakalpe, vaivasvatha, manvantharey, ashtAvimshathi, thame, kalyuge, prathamepAthe jambhUdhweepe, bhArathavarshey, bharathakaNtemero: dakshiNe pArshvey sahAbthey, asminvarththamANe, vyApahArike, prabhavAthi, shashtyaam, samvathsarANAm, madhye.......then recite following mantra.
18.04.2015 - SATURDAY-Manmatha Varsha CHITHIRAI – (MESHA) Masa Amavasya Tharpanam
Manmatha nAma Samvathsarey UtharAyane, Vasantha Rudhow, Mesha mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm (upto 1.36 am - 19.4.15) puNyathithow, sthira Vasara yukthAyAm, Revathi nakshathra yukthAyAm, Vaidhrudhi yoga, Chathushpaatha karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrunn pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
17.05.2015 - SUNDAY – Manmatha Varsha VAIKAASI (VRUSHABA) Masa Amavasya Tharpanam
Manmatha nAma Samvathsarey UtharAyane, Vasantha Rudhow, Vrushabha mAse, Krishna pakshe, ChathurdasyAm thathupari AmavAsyAyAm (upto 10 am on 18.5.15) puNyathithow, Bhaanu Vasara yukthAyAm, Apabharani nakshathra yukthAyAm, Sowbagya yoga, Shakuni karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
16.06.2015 - TUESDAY – Manmatha Varsha AANI – (JYESHTAA) Masa Amavasya Tharpanam
Note: Since both Mithuna Ravi Sangramana Sraadham and Amavasya falls on the same day, one Tharpanam is sufficient and sankalpam has been included
Manmatha nAma Samvathsarey UtharAyane, Greeshma Rudhow, Mithuna mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm (upto 8.10 pm on 16.6.15) puNyathithow, Bhowma Vasara yukthAyAm, Mrugasheersha nakshathra yukthAyAm, Soola yoga, Naagava karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrunn-udhisya darsa sraadhdham upari Shadasheethi Punyakaale Mithuna Ravi Sangramana Sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham upari Shadasheethi Punyakaale Mithuna Ravi Sangramana Sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
15.07.2015 - WEDNESDAY – Manmatha Varsha AANI (JYESHTAA) Masa Amavasya Tharpanam
Manmatha nAma Samvathsarey UtharAyane, Greeshma Rudhow, Mithuna mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm (upto 7.15 am on 16.7.15) puNyathithow, Sowmya Vasara yukthAyAm, Aardhraa nakshathra yukthAyAm, Vyaakyaatha yoga, Chathuspaatha karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
14.08.2015 - FRIDAY – AADI (AASHADA) Masa Amavasya Tharpanam
Manmatha nAma Samvathsarey Dakshinayane, Greeshma Rudhow, Karkataka mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm (upto 9.40 pm on 14.8.15) puNyathithow, Brugu Vasara yukthAyAm, Aaslesha nakshathra yukthAyAm, Vareeyaan yoga, Nagava karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
12.09.2015 - SATURDAY – Manmatha Varsha AAVANI (SIMHA) Masa Amavasya Tharpanam
Manmatha nAma Samvathsarey Dakshinayane, Varsha Rudhow, Simha mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm (fm 11 am on 12.9.15 to upto 1.00 pm on 12.9.15) puNyathithow, Sthira Vasara yukthAyAm, Poorvaphalguni nakshathra yukthAyAm, Sidhdha yoga, Chathushpaatha karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
12.10.2015 - MONDAY – Manmatha Varsha PURATTASI (KANYA) Masa Amavasya Tharpanam - MAHALAYA AMAVASYA
Manmatha nAma Samvathsarey Dakshinayane, Varsha Rudhow, Kanya mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm (full day) puNyathithow, Indhu Vasara yukthAyAm, Hastha nakshathra yukthAyAm, Maahendra yoga, Chathushpaatha karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrunn-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
11.11.2015 - WEDNESDAY – Manmatha Varsha AYPPASI (THULA) Masa Amavasya Tharpanam (THULA VISHU)
Manmatha nAma Samvathsarey Dakshinayane, Sharath Rudhow, Thula mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm (upto 11.45 pm same day) puNyathithow, Sowmya Vasara yukthAyAm, Swathi nakshathra yukthAyAm, Sowbhagya yoga, Chathushpaatha karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
11.12.2015 - FRIDAY --- Manmatha Varsha KARTHIGAI (VRUSCHIKA) Masa Amavasya Tharpanam
Manmatha nAma Samvathsarey Dakshinayane, Sharath Rudhow, Vruschika mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm (upto 4.45 pm same day) puNyathithow, Brugu Vasara yukthAyAm, JyeshTA nakshathra yukthAyAm, Soola yoga, Nagava karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrn-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
09.01.2016 - SATURDAY -- Manmatha Varsha MARGAZHI (DHANUR) Masa Amavasya Tharpanam
Manmatha nAma Samvathsarey Dakshinayane, Hemantha Rudhow, Dhanur mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm (upto 8.20 am on 10.01.2016) puNyathithow, Sthira Vasara yukthAyAm, Poorvashada nakshathra yukthAyAm, Dhuruva yoga, Chathuspaatha karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
08.02.2016 - MONDAY -- Manmatha Varsha THAI (MAKARA) Masa Amavasya Tharpanam
Manmatha nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Hemantha Rudhow, Makara mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm (upto 9.40 pm same day) puNyathithow, Indhu Vasara yukthAyAm, Shravana nakshathra yukthAyAm, Vyathipaatha yoga, Nagava karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
08.03.2016 - TUESDAY -- Manmatha Varsha MAASI (KUMBHA) Masa Amavasya Tharpanam
Manmatha nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Rudhow, Kummbha mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm (upto 8.43 am on 09.03.2016) puNyathithow, Bhowma Vasara yukthAyAm, Shathabishak nakshathra yukthAyAm, Sidha yoga, Chathushpaatha karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
07.04.2016 - THURSDAY -- Manmatha Varsha PANGUNI (MEENA) Masa Amavasya Tharpanam
Manmatha nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Rudhow, Meena mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm (upto 5.40 pm same day) puNyathithow, Guru Vasara yukthAyAm, Revathi nakshathra yukthAyAm, Maahendra yoga, Naagava karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).