• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Thu Jun 2 2016
Dhurmukhi Varsha Amavasya Tharpanam April - 2016 - April -2017
Compiled and presented by Eshwar Gopal and Ramakrishnan (Jr) based on Vaakya Panchangam
Note: Amavasya (tharpana) Thithi falls on the day when there is a balance of 20 Naazhigai i.e. 8 hours which is calculated from sun-rise. Amavasya Tharpanam should be performed on the day when this calculation applies.
Achamanam... Sankalpam: Achuthaya Namah, Ananthaaya Namaha, Govindaya Namaha, Kesava, naaraayaNa, maadhava, govinda, vishnu, madhusoodana thrivikrama, vaamana, sridhara, hrusheekesha, pathmanabha....daamodara.........then.............suklAm baratharam ............Om bhU: + bhUrbhuvasvarom, mamopAththa, samastha dhuridayakshathvaara sri parameshwara preethathrthyam, apavithra : pavithrovA sarvAvasthAm kathobivA, yasmareth puNdareekAksham, sapAhya, abhyanthara: suchi: mAnasam vAchikam, pApam, karmnA, samupArjitham, sree rAma, smaraNenaiva, vyapohathi nasamsaya: srI rAma rAma rAma thithirvishNu: thathAvAra: nakshathram, vishNurevacha yogashcha karaNanchaiva sarvam vishNumayam, jakath, shrI govintha govintha, govintha adhyashree bhagavatha: mahA purushasya vishNorAkgyA pravarththamAnasya, adhyabhrummaNa: dhvitheeya parArththe shvetha, varAhakalpe, vaivasvatha, manvantharey, ashtAvimshathi, thame, kalyuge, prathamepAthe jambhUdhweepe, bhArathavarshey, bharathakaNtemero: dakshiNe pArshvey sahAbthey, asminvarththamANe, vyApahArike, prabhavAthi, shashtyaam, samvathsarANAm, madhye.......then recite following mantra.
04.06.2016 - SATURDAY – VAIKAASI - 22 (VRUSHABHA) Maasa Amavasya Tharpanam
Dhurmukhi nAma Samvathsarey UtharAyane, Vasantha Rudhow, Vrushabha mAse, Krishna pakshe, ChathurdasyAm thathuparee AmavAsyAyAm (upto 11.23 am on 4.6.16) puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Sthira Vasara yukthAyAm, Kruthikaa nakshathra yukthAyAm, Sukarma naama yoga, Shakuni karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm ChathurdasyAm thathuparee AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father's GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother's GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
03.07.2016 - SUNDAY – AANI – (MITHUNA) Maasa Bhodaayana Amavasya Tharpanam
Dhurmukhi nAma Samvathsarey UtharAyane, Greeshma Rudhow, Mithuna mAse, Krishna pakshe, Chathurdasyaam puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Bhaanu Vasara yukthAyAm, Mrugasheersha nakshathra yukthAyAm, Vruddhi yoga, Bhava thathuparee Baalava karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Chathurdasyaam punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father's GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother's GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham BhodaayaNa Amavasya punyakaale vargadwaya pithrunn-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing Hiranya Sraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya BhodaayaNa AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thilattharpana roopene adhya karishye).
04.07.2016 - MONDAY – AANI 20 (MITHUNA) Maasa Amavasya Tharpanam
Dhurmukhi nAma Samvathsarey UtharAyane, Greeshma Rudhow, Mithuna mAse, Krishna pakshe, Amavaasyaayaam puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Indhu Vasara yukthAyAm, Aardhraa nakshathra yukthAyAm, Dhruva naama yoga, Chathushpaatha thathuparee Naagava karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father's GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother's GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrunn-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
02.08.2016 - TUESDAY – AADI (KATAKA) Maasa Amavasya Tharpanam
Dhurmukhi nAma Samvathsarey DhakshiNAyaNe, Greeshma Rudhow, Kataka mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Bhowma Vasara yukthAyAm, Pushya nakshathra yukthAyAm, Siddhi naama yoga, Chathuspaatha karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father's GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother's GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
31.08.2016 - WEDNESDAY – AAVANI – (SIMHA) Maasa Bhodaayana Amavasya Tharpanam
Dhurmukhi nAma Samvathsarey DhakshiNaayaNe Varsha Rudhow, Simha mAse, Krishna pakshe, Chathurdasyaam puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Sowmya Vasara yukthAyAm, Aaslesha thathuparee Magha nakshathra yukthAyAm, Pareega naama thathuparee shiva naama yoga, Shakunee karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Chathurdasyaam punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father's GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother's GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham BhodaayaNa Amavasya punyakaale vargadwaya pithrunn-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing Hiranya Sraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya BhodaayaNa AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thilattharpana roopene adhya karishye).
01.09.2016 - THURSDAY – AAVANI (SIMHA) Maasa Amavasya Tharpanam
Dhurmukhi nAma Samvathsarey Dakshinayane, Varsha Rudhow, Simha mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Guru Vasara yukthAyAm, Maghaa nakshathra thathuparee Poorvaphalguni nakshathra yukthAyAm, Shiva thathuparee Siddha naama yoga, Nagava karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father's GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother's GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
30.09.2016 - FRIDAY – PURATTASI - 14 (KANYA) MAHALAYA Amavasya Tharpanam
Dhurmukhi nAma Samvathsarey Dakshinayane, Varsha Rudhow, Kanyaa mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Brugu Vasara yukthAyAm, Uthraphalguni nakshathra yukthAyAm, subrahma naama yoga, Chathushpaatha karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father's GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother's GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
30.10.2016 - SUNDAY – AIPPASI (THULA) Maasa Amavasya Tharpanam
Dhurmukhi nAma Samvathsarey Dakshinayane, Sharath Rudhow, Thula mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Bhaanu Vasara yukthAyAm, Chithra (upto 10.02 am) thathuparee Swathee nakshathra yukthAyAm, Preethi naama yoga, Chathushpaatha thathuparee Naagava karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father's GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother's GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrunn-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
29.11.2016 - TUESDAY – KAARTHIGAI - 14 - (VRUSCHIGA) Maasa Amavasya Tharpanam
Dhurmukhi nAma Samvathsarey Dakshinayane, Sharath Rudhow, Vruschika mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Bhowma Vasara yukthAyAm, anuraadhaa nakshathra yukthAyAm, Sukarma naama yoga, Naagava karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father's GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother's GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
28.12.2016 - WEDNESDAY - MAARGAZHI - 13 - (DHANUR) Maasa Amavasya Tharpanam
Dhurmukhi nAma Samvathsarey Dakshinayane, Hemantha Rudhow, Dhanur mAse, Krishna pakshe, Chathurdasyaam (upto 11.40 am) thathuparee AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Sowmya Vasara yukthAyAm, JyeshTA thathuparee Moola nakshathra (upto 10.30 am) yukthAyAm, KanTa thathuparee Vruddhi naama yoga, Shakunee thathuparee Nagava karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father's GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother's GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrn-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
27.01.2017 - FRIDAY - THAI 14 (MAKARAM) Maasa Amavasya Tharpanam
Dhurmukhi nAma Samvathsarey UtharAyaNe Hemantha Rudhow, Makara mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Brugu Vasara yukthAyAm, UthrAashada nakshathra yukthAyAm, Vajra naama yoga, Chathuspaatha karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father's GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother's GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
26.02.2017 - SUNDAY - MAASI - 14 (KUMBHA) Maasa Amavasya Tharpanam
Dhurmukhi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Rudhow, Kumbha mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Bhaanu Vasara yukthAyAm, ShravishTA thathuparee Shathabishak nakshathra yukthAyAm, Shiva naama yoga, Chathushpaatha thathuparee Nagava karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father's GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother's GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).
27.03.2017 - MONDAY - PANGUNI - 14 (MEENAM) Maasa Amavasya Tharpanam
Dhurmukhi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Rudhow, Meena mAse, Krishna pakshe, Chathurdasyaam (upto 10.20 am) thathuparee AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Indhu Vasara yukthAyAm, PoorvaproshtapAdha nakshathra yukthAyAm, Subrahma naama yoga, Shakunee thathuparee Chathushpaadha karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Chathurdasyaam (upto 10.20 am) thathuparee AmavAsyAyAm punyathithow (pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father's GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother's GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye).